Resources

video-thumbnail
youtube-play-icon
Swami Bhoomananda Tirtha

015 – ഭാഗവതപരിവ്രജനം | ശ്രീമദ് ഭാഗവതം | Srimad Bhagavatam | Swami Bhoomananda Tirtha

3357 Views | 3 years ago

ഈശ്വരഭജനയുടെ മഹത്വം വർണിച്ചുകൊണ്ടു ശൗനകൻ പറയുന്നു: ഭാഗവതന്മാരുടെ കാലിലെ പൂംപൊടി ദേഹത്തിൽ വീണില്ലെങ്കിൽ, അവരോടു മൈത്രിയും, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിയ്ക്കയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, മോക്ഷദാതാവിന്‍റെ വിലാസങ്ങളും മഹിമകളും ശ്രവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ശ്രീഹരിയെ പൂജിച്ച തുളസിയുടെ ഗന്ധം തന്‍റെയുള്ളിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ജീവിതംകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, അവൻ വെറും ശവജീവിയാണ്.'

പരമകല്യാണനിധിയായ ശ്രീഹരിയുടെ നാമങ്ങളും, വിവരണങ്ങളും കേട്ടു മനസ്സ് അതു വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട്, അതു തനിയ്ക്കു അമൃതു നല്കുന്നതാണ്, പൂർണസന്തുഷ്ടി അരുളുന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി, അതിൽ ലയിച്ചുചേർന്നു കണ്ണുകളിൽനിന്ന് അശ്രുവും, രോമകൂപങ്ങളിൽനിന്നു ഹർഷവും കിനിയാൻ തുടങ്ങണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം വെറും കരിങ്കല്ലുതന്നെ!

സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുതരൂ എന്നു പരീക്ഷിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട തിനു മറുപടി പറയുന്നതിനു വേണ്ടി ശുകൻ ശ്രീഹരിയെ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. വിശ്വത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങൾ സദാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സാന്നിധ്യം അപരിച്ഛിന്നവും, സർവവ്യാപിയുമാണ്. അത് എല്ലാറ്റിന്‍റെയും ഉള്ളിൽ അദൃശ്യമായി കുടികൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷനു നമസ്കാരം.

ഭഗവാന്‍റെ കീർത്തനം, സ്മരണം, ദർശനം, സ്മൃതി, വന്ദനം, പൂജനം, തത്ത്വശ്രവണം, ഇതിൽ ഒന്നോ അധികമോ ചെയ്താൽ സർവ പാപങ്ങളും, കല്മഷങ്ങളും നീക്കി അനുഗ്രഹം അരുളുന്ന മംഗളകീർത്തിമാനായ ഭഗവാനു നമസ്കാരം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പാദങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ സർവ മമതയും ഒട്ടലും വിട്ടു മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മഗതി പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. തപസ്വികൾ, ദാനം ചെയ്യുന്നവർ, ധാരാളം യശസ്സു നേടിയവർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നിവർക്കുപോലും മോക്ഷം ലഭിയ്ക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീഹരിയിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയില്ലാതെ വയ്യ.

എല്ലാ അറിവും ഉണർവുമേഖലയിൽ, മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. അച്യുതനായ ഭഗവാന്‍റെ പാദങ്ങൾ ധ്യാനിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധിയിലെ മാലിന്യമെല്ലാം നീങ്ങിയാലേ ഈശ്വരതത്ത്വം ഗ്രഹിയ്ക്കാനും, പ്രതിപാദിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കൂ. ആ ശ്രീ ഹരി തഈ വാക്കുകളെ അലങ്കരിയ്ക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു ശുകദേവൻ സൃഷ്ടിയെ വിവരിയ്ക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു.

Do not miss this Unique Pilgrimage led by Poojya Swami Bhoomananda Tirtha, wherein he will explain in Malayalam the Supreme truths and principles enshrined in the great holy Text of Srimad Bhagavatam, taking selected slokas starting from the first Skandha. Every Wednesday live at 8 PM IST.

സംപൂജ്യ സ്വാമി ഭൂമാനന്ദതീര്‍ഥജി മഹാരാജ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ ആധാരമാക്കി 2021 ജനുവരി 6 മുതല്‍ ബുധനാഴ്ചതോറും വൈകീട്ട് 8.00 - 9.00 വരെ ഭാഗവതതത്ത്വം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നടത്തുന്ന പുതിയ സത്സംഗപരമ്പര. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യസ്കന്ധത്തില്‍നിന്നു തുടങ്ങി കഥനവിവരണങ്ങളല്‍നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളുടെ തത്ത്വസാരം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാമിജി നയിയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂര്‍വ ജ്ഞാനതീര്‍ഥയാത്രയിലേയ്ക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

#enlightenedliving #bhoomananda #srimadbhagavatham

Website: www.SwamiBhoomanandaTirtha.org
Questions: askswamiji@cirdna.org
Publications: publications@cirdna.org
Facebook: www.facebook.com/narayanashrama.tapovanam
Verses: Pinned in the Comments section.

from the ashram diary

Audios

  • Zenith of Devotion - Day 1

    Ma Gurupriya

  • Zenith of Devotion - Day 2

    Ma Gurupriya

  • Zenith of Devotion - Day 3

    Ma Gurupriya

All audio resources arrow-round
end
arrow-icon